MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Warsztat Terapii Zajęciowej "Słyszę Serce"

Informacje

Więcej informacji znajdziesz tu:

Link do Facebook'a

Organizacja zajęć

Zajęcia na Warsztatach odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30. Uczestnicy są podzieleni na 5 pięcioosobowych grup+1grupa sześcioosobowa, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne. W ciągu dnia każda z grup odbywa zajęcia w czterech różnych pracowniach zgodnie z ułożonym grafikiem zajęć. Na warsztaty podopieczni – jeśli wyrażą tylko taką potrzebę - dowożeni są transportem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym samochodem będącym własnością WTZ „Słyszę Serce”.

Uczestnicy korzystają z terapii w pracowniach:

 • gospodarstwa domowego i higieny - uczestnicy uczą się przede wszystkim samodzielności i zaradności życiowej. Tych praktycznych umiejętności nabywają poprzez naukę wykonywania prostych potraw kulinarnych, gotowania, pieczenia, obsługi urządzeń kuchennych, układania menu. W ramach treningu ekonomicznego podopieczni uczestniczący w zajęciach pracowni gospodarstwa domowego wraz z terapeutą planują wydatki i dokonują zakupów. Pracownia wyposażona jest w kuchnię elektryczną z piekarnikiem, kuchnię mikrofalową, lodówkę, zmywarkę, drobny sprzęt zmechanizowany, naczynia kuchenne.
 • komputerowej - uczestnicy zapoznawani są z zasadami pracy komputerów, działania internetu, uczą się obsługiwać sprzęt biurowy (drukarki, bindownicę, skaner,  kserokopiarkę, laminarkę, niszczarkę) i sprzęt fotograficzny (aparaty, kamera wideo).
 • plastyczno-pedagogicznej - uczestnicy rozwijają zdolności i wyobraźnię plastyczną. Poprzez posługiwanie się nowymi narzędziami stymulują swój rozwój psychoruchowy i sprawność manualną, wspomagają rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej i grafomotoryki, rozwijają i doskonalą zmysły, spostrzegawczość, płynność ruchów rąk, świadomość aktywności plastycznej, zdolności kompozycji i zdolności doboru różnych form przestrzennych. Pracownia ta, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się nie tylko rehabilitacją polegającą na wykonywaniu prac plastycznych, lecz również na kształceniu realizowanym dzięki odpowiedniemu doborowi tematów i umiejętnemu ich przedstawieniu przez terapeutę w trakcie wykonywania dzieł.
 • muzykoterapii - podstawowym celem muzykoterapii jest relaksacja. Dzięki niej trudna, męcząca gimnastyka - przy muzyce staje się łagodniejsza, przyjemniejsza i mniej bolesna. Zajęcia muzyko-terapeutyczne przygotowują i usprawniają do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych oraz przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem. Oprócz relaksacji uczestnicy w trakcie zajęć mają okazję poznawać instrumenty muzyczne, różne gatunki muzyczne oraz wykonawców. Pracownia wyposażona jest w gitarę, keybord, instrumenty perkusyjne oraz sprzęt audiowizualny.
 • rękodzieła - uczestnicy mają możliwość samorealizacji artystycznej poprzez różnorakie techniki plastyczne. Dzieła powstałe w trakcie tych zajęć są prezentowana na wielu konkursach, kiermaszach 
  i wystawach.
 • rehabilitacyjnej - głównym celem działalności pracowni rehabilitacyjnej jest przywrócenie sprawności fizycznej, jeśli jest to możliwe w danym schorzeniu. Rehabilitacją objęci są wszyscy uczestnicy warsztatów. Ćwiczenia są indywidualne i dostosowane do możliwości podopiecznego. Pracownia wyposażona jest w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń – UGUL, rowerek, PowerRider, sprzęt typu „ wioślarz ” piłki terapeutyczne, specjalistyczną lampę nagrzewającą, wałek rehabilitacyjny, różnego rodzaju drobny sprzęt do rehabilitacji. warsztatów.

Uczestnicy znajdują się pod stałą opieką:

 • psychologa, który zajmuje się każdym z uczestników indywidualnie, stawia im diagnozy, pomaga w rozwiązywaniu problemów, uczy ich rozwijać kompetencje społeczne. Z grupy uczestników zostały wybrane osoby do indywidualnej terapii podtrzymującej. Problemy poruszane w trakcie spotkań to: izolacja społeczna, radzenie sobie z niepełnosprawnością, trudności w komunikacji i ekspresji uczuć. Ponadto utworzono małą grupę terapeutyczną, gdzie podejmowane zagadnienia i ćwiczenia koncentrują się wokół: budowania empatii, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, treningu asertywności. 
  W ramach swoich obowiązków psycholog przeprowadza również mediacje między podopiecznymi i konsultacje dla rodziców.
 • pracownika socjalnego (od marca 2009r.) uczestnicy WTZ mają możliwość korzystania z porad i pomocy w zakresie kwestii życiowych i urzędowych. Pracownik socjalny pracuje na podstawie sporządzonych przez siebie indywidualnych planów opieki i pomocy podopiecznym naszej placówki.
 • doradcy zawodowego, który prowadzi warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej, na których uczestnicy dowiadują się co to jest rynek pracy, poznają charakterystykę różnych zawodów, uczą się technik poszukiwania pracy, poznają prawa pracownika z niepełnosprawnością, tworzą dokumenty aplikacyjne. W ramach zorganizowanych społeczno-zawodowych aktywności w środowisku odwiedzają różne zakłady pracy, instytucje, zapoznają się z warunkami i specyfiką pracy w tych miejscach. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym pomagają im poznać: swoje mocne i słabe strony, swoje zainteresowania, zdolności, talenty itp. Ten model rehabilitacji zawodowej obejmuje również współpracę z Urzędem Pracy, praktyki i staże zawodowe.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata