MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Dokumenty

STATUT MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza ludzi pragnących rozwijać potencjał społeczności lokalnych oraz nieść pomoc osobom zagrożonym marginalizacją w życiu społecznym.

§ 2
Stowarzyszenie działa przede wszystkim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla realizacji celów może podejmować działania poza obszarem Polski.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

§ 4
Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne, które podlegają legalizacji przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych  o podobnym profilu działania.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków oraz zatrudnia pracowników, mogących się rekrutować z członków Stowarzyszenia, za wynagrodzeniem, dla realizacji celów statutowych.

§ 7
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cel, zakres, formy i zasady działania

§ 10
1. Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczna osób nieprzystosowanych, grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją w życiu społecznym, wykluczonych społecznie, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, żyjących z HIV, ofiar przemocy, wykorzystywanych i nieprzystosowanych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także ochrona zdrowia oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup.

2. Stowarzyszenie będzie rozwijać działalność w zakresie:

 • Przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość, pochodzenie społeczne, płeć, stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność, religię, przekonania. orientację seksualną.
 • Działalności na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ochrona
  i upowszechnianie równych praw kobiet, praw dziecka i praw człowieka, w tym praw seksualnych.
 • Ochrony i promocji zdrowia.
 • Organizowania i prowadzenia różnych form edukacji, terapii, poradnictwa, wsparcia i adaptacji dla osób
  i grup społecznie zaniedbanych, w tym niepełnosprawnych, uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, bezdomnych.
 • Pomocy społecznej, rzeczowej i charytatywnej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działalności wspomagającej naukę, oświatę, kulturę, edukację i wychowanie.Wspomagania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Promocji kultury wysokiej oraz kultury fizycznej i sportu.
 • Działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.
 • Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocji i organizacji wolontariatu.

§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

I. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:

1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:

 • Świetlice Socjoterapeutyczne, Przedszkola Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej, Kluby Środowiskowe, Kluby Seniora, Sekcje Sportowe. Centra i Kluby Integracji Społecznej.
 • Punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, żyjącym z HIV/AIDS, niepełnosprawnych, ich rodzin i bliskich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Ośrodki i oddziały pobytu dziennego.
 • Ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.
 • Ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych.
 • Ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami.
 • Ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami.
 • Hostele, mieszkania i programy readaptacyjne.
 • Telefony zaufania.
 • Domy dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
 • Ośrodki opiekuńczo – lecznicze.
 • Ośrodki readaptacji społecznej dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
 • Ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej.
 • Ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne.
 • Ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.

2. Tworzenie i prowadzenie programów wychodzenia z bezdomności.
3. Tworzenie i prowadzenie programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
4. Tworzenie i prowadzenie programów redukcji szkód z wyłączeniem programów substytucyjnych.
5. Tworzenie i prowadzenie  programów readaptacji osób żyjących z HIV/AIDS.
6. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami, niepełnosprawnymi, uzależnionymi, żyjącymi z HIV/AIDS, zagrożonymi wykluczeniem  i wykluczonymi społecznie.
7. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publicznej
i wydawniczej.
8. Współpracę ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu, samorządem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi,
9. Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych, z zakresu upowszechniania kultury, promocji zdrowia, dla różnych grup społecznych i zawodowych.
10. Inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych.
11. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.

II. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:

1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:

 • Świetlice Socjoterapeutyczne, Przedszkola Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej, Kluby Środowiskowe, Kluby Seniora, Sekcje Sportowe. Centra i Kluby Integracji Społecznej.
 • Punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, żyjącym z HIV/AIDS, niepełnosprawnych, ich rodzin i bliskich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Ośrodki i oddziały pobytu dziennego.
 • Ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.
 • Ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych.
 • Ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami.
 • Ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami.
 • Hostele, mieszkania i programy readaptacyjne.
 • Telefony zaufania.
 • Domy dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
 • Ośrodki opiekuńczo – lecznicze.
 • Ośrodki readaptacji społecznej dla osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci.
 • Ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej.
 • Ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne.
 • Ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.

2. Tworzenie i prowadzenie programów wychodzenia z bezdomności.
3. Tworzenie i prowadzenie programów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
4. Tworzenie i prowadzenie programów redukcji szkód z wyłączeniem programów substytucyjnych.
5. Tworzenie i prowadzenie  programów readaptacji osób żyjących z HIV/AIDS.
6. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z osobami, niepełnosprawnymi, uzależnionymi, żyjącymi z HIV/AIDS, zagrożonymi wykluczeniem  i wykluczonymi społecznie.
7. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publicznej
i wydawniczej.
8. Współpracę ze środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu, samorządem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi,
9. Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych, z zakresu upowszechniania kultury, promocji zdrowia, dla różnych grup społecznych i zawodowych.
10. Inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych.
11. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających; szczególnym rodzajem członków wspierających są wolontariusze,
3. honorowych.

§ 13
Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia swoją działalność.

§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc merytoryczną, finansową, materialną lub własną pracę i wolny czas.

§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba, niezależnie od narodowości, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia oraz ruchu samopomocowego. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego, lub na wniosek jednostek terenowych, lub na wniosek co najmniej 25% członków.

§ 16
Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji, większością 2/3 głosów.

§ 17
Do praw członków zwyczajnych należą:
a.   czynne i bierne prawo wyborcze;
b.   uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia;
c.   zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d.   możliwość ubiegania się o pomoc Stowarzyszenia;
e.   członkowie, podopieczni i wolontariusze  mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych podczas realizacji działań statutowych i szkoleń podwyższających własne kwalifikacje.

§ 18
Do obowiązków członków zwyczajnych należy postępowanie zgodne ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz obowiązującymi regulaminami.

 § 19
Członkowie wspierający (osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela) mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.

§ 20
Do członka honorowego odnosi się odpowiednio zapis paragrafu poprzedniego.

§ 21
Członkostwo wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b..wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Stowarzyszenia;
c..nieistnienia, w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną, utraty osobowości prawnej;
d. zalegania ze składkami członkowskimi dłużej niż 6-mcy od daty upłynięcia terminu płatności za dany rok.

§ 22
Od uchwały Zarządu Głównego w sprawach członkowskich (nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

Rozdział IV

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zgromadzenie  Członków,
2. Zarząd Główny,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 24
Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Zarząd Główny w miejsce Zgromadzenia Członków zwoła Zgromadzenie Delegatów terenowych jednostek organizacyjnych. W Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani wg. klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny.

§ 25
1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Głosowanie ma charakter jawny lub tajny.
3. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków.
5. Uchwały zapadają przy udziale minimum 50% uprawnionych do głosowania członków.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
7. Wprowadzenie nowych członków w miejsce ustępujących w toku kadencji członków władz nie powinno przekroczyć 1/3 składu osób pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Zgromadzenie Członków

§ 26
Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie zwyczajni. O terminie i miejscu Zgromadzenia Członków Zarząd Główny zawiadamia członków na 14 dni przed Zgromadzeniem.

§ 27
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 50% ogółu członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny
w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

§ 28
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29
Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego,
3. wybór władz Stowarzyszenia, w tym przewodniczącego Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Stowarzyszenia,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. uchwalenie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego, m.in. w sprawach członkowskich,
8. w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
9. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
10. nadanie członkostwa honorowego,
11. inne, nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zarząd Główny

§ 30
W skład Zarządu Głównego wchodzą: przewodniczący Stowarzyszenia oraz 3 - 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 31
Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez sekretarza co najmniej 2 razy do roku. Tryb i sposób działania Zarządu Głównego określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Członków.

§ 32
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. określanie programów działania na podstawie uchwał Zgromadzenia Członków,
3..powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych, ustalanie ich regulaminów i zakresu działania oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
4. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
5. zatwierdzanie budżetu na każdy rok,
6..zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw w załatwianiu spraw dotyczących celów statutowych, w tym również udzielanie zgody na posługiwanie się pieczęciami i znakami Stowarzyszenia,
7..występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,
8. składanie sprawozdań Zgromadzeniu Członków,
9. zwoływanie Zgromadzeń Członków,
10. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Składa się z 3 członków o równych uprawnieniach.

§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego
z głosem doradczym.

§ 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2. zwoływanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie respektowania w/w zasad;
3. nadzorowanie i kontrolowanie działalności komisji rewizyjnych terenowych jednostek organizacyjnych;
4. wnioskowanie do Zgromadzenia Członków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5. sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawianie ich na Zgromadzeniu    Członków.

§ 36
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Głównym lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów lub wynagrodzenia.

Rozdział VIII
Terenowe jednostki organizacyjne

§ 38
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Koła.
O utworzeniu i likwidacji Koła decyduje Zarząd Główny, który ustala też teren działania Koła i miejsce jego siedziby. Obok wyróżnika terenowego powodem utworzenia Koła może być chęć współdziałania członków Stowarzyszenia przy rozwiązywaniu konkretnego problemu czy specyficznej potrzeby społeczności lokalnych.

§ 39
Władzami Koła są:
1. Zebranie Koła,
2. Zarząd Koła,
3. Komisja Rewizyjna Koła.
Postanowienie paragrafu 25 stosuje się odpowiednio.

§ 40
Nadzwyczajne zebrania Koła zwołuje Zarząd Koła:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
3. na wniosek co najmniej 1/3 członków Koła w terminie 2 tygodni od daty jego otrzymania.
Postanowienia paragrafu 28 stosuje się odpowiednio.

§ 41
Do kompetencji Zebrania Koła należy:
1. uchwalanie programu działania Koła zgodnie z wytycznymi programu Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła,
3..wybór Zarządu Koła w liczbie 5 członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza,
4. powoływanie Komisji Rewizyjnej Koła składającej się z 3 osób, której szczegółowy zakres działania określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie Koła,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

§ 42
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1. odbywanie posiedzeń raz w miesiącu,
2. kierowanie pracą Koła zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, wytycznymi Zarządu Głównego oraz uchwałami Zebrania Koła,
3. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4. uchwalanie planów pracy i opracowywanie programów działania,
5. zwoływanie Zebrań Koła,
6. uchwalanie budżetu Koła na każdy rok,
7. występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego,
8. inne nie zastrzeżone dla pozostałych władz Koła.

§ 43
Możliwe jest tworzenie w ramach Stowarzyszenia i Kół, grup i zespołów problemowych. Postanowienie paragrafu 32 pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia

§ 44
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Stowarzyszenie. Całość majątku Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§ 45
Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. ze zbiórek i imprez publicznych,
3. wpływów z działalności gospodarczej,
4. umów sponsorskich, kompensat
5. odsetek bankowych,
6. fundacji i funduszy celowych,
7. odpisów podatkowych,
8. innych źródeł,
9. dochodów z majątku Stowarzyszenia

§46
Zachowaniu przejrzystości działań stowarzyszenia służy wprowadzenie następujących zakazów:
a. udzielania pożyczek  lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz tzw. osób bliskich        
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowych celów Stowarzyszenia
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 47
Osobami uprawnionymi w imieniu Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli, podpisywania umów jak
i reprezentacji w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest łącznie trzech członków Zarządu, w tym przewodniczący bądź vice przewodniczący Zarządu.

§ 48
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 49
W Kołach za działalność finansową i majątek Stowarzyszenia odpowiedzialne są władze Kół.

§ 50
Szczegółowy regulamin działalności finansowej i majątkowej, w tym uprawnienia finansowe i majątkowe władz Kół uchwala Zarząd Główny.

§ 51
Dokumenty finansowe w Kołach podpisują przewodniczący oraz skarbnik.

Rozdział X
Przepisy końcowe

§ 52
1. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany na rzecz stowarzyszenia czy organizacji o podobnym charakterze.

Aktualizacja: 29 lipca 2015 r.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata