MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

O nas

Podstawowe informacje

„…nie ma takiej rzeczy, do której człowiek nie byłby zdolny, ani dobrej, ani złej.”
Jan-Philipp Sendker z książki „Sztuka słyszenia bicia serca

KRÓTKA HISTORIA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie "Słyszę Serce" powstało w Łodzi 16.02.1993 r. Pierwotnie zajmowaliśmy się wsparciem osób niesłyszących i ich rodzin, ale wraz z upływem lat przybywało nam podopiecznych, rozszerzaliśmy zakres i obszary działań, a realizowane programy ponadnarodowe wpłynęły na zmianę naszej nazwy na Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce".

w roku 1993 - powstaje Świetlico Klub dla Osób Niesłyszących
w roku 1998 - powstaje Placówka Terapeutyczno – Integracyjna dla dzieci
w roku 2001 - zmienia się nazwa organizacji
w roku 2002 - powstaje Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
w roku 2003 - powstaje Instytut Dziecka z Wadą Słuchu
w roku 2003 - powstają Warsztaty Terapii Zajęciowej
w roku 2008 - powstaje Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa
w roku 2008 - powstaje Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej
w roku 2009 - powstaje Koalicja Organizacji Pozarządowych „Pracując Razem”
w roku 2010 - powstaje Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy
w roku 2011 – „Słyszę Serce” uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego
w roku 2012 - powstaje Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery

Aktualnie „Słyszę Serce” jest organizacją kojarzoną najmocniej z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Przedszkolem Integracyjnym, Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej i Młodzieżowym Klubem KAZiK. Jest miejscem otwartych spotkań, zorganizowanej edukacji i kuźnią inicjatyw społecznych.

Główną misją organizacji jest wsparcie i ochrona najbardziej bezradnych członków społeczności. Statutowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i informacyjnej na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem, wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowanie działań samopomocowych oraz tworzenie warunków współpracy różnych osób, grup, społeczności i podmiotów.

STRUKTURA ZARZĄDZANIA I ZASOBY

 1. Organizacją kieruje Zarząd. Poszczególne programy są koordynowane przez wyznaczonych koordynatorów. Kontrolę nad sprawnym procesem realizacji zadań Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna.
  Słyszę Serce” w ramach działalności statutowej realizuje cztery duże programy w formie zarejestrowanych placówek dla osób wykluczonych społecznie: Przedszkole Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek profilaktyki Środowiskowej oraz Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy. W ramach wymienionych programów wdraża okresowe projekty na rzecz swoich podopiecznych.
 2. Zasoby finansowe - najważniejsze źródła finansowania działalności i projektów to programy i konkursy grantowe oraz wpływy z przekazania nam 1% podatku.
 3. Zasoby kadrowe - Stowarzyszenie „Słyszę Serce” zatrudnia 25 pracowników etatowych. Ponadto w organizacji stale działa 15 wolontariuszy i pracowników społecznych.
 4. Zasoby lokalowe - „Słyszę Serce” dysponuje trzema dobrze wyposażonymi lokalami w dzielnicy Łódź - Bałuty:
  • przy ul. Skarbowej 28 o powierzchni 436 m kw., gdzie są wydzielone pomieszczenia do zajęć ruchowych, sala szkoleniowo prezentacyjna, sale do zajęć tematycznych, gabinet psychologiczny, kuchnia oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych łazienka i toalety.
  • przy ul. Osinowej 24 o powierzchni ok. 146 m kw., gdzie są wydzielone sale zabaw dla dzieci, kuchnia, gabinety specjalistyczne oraz łazienki i toalety dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
  • przy ul. Wspólnej 6 o powierzchni ok. 70 m. kw., gdzie są wydzielone: sala do zajęć tematycznych, kuchnia, toalety, duży taras.

ZAŁOŻYCIELE I WŁADZE

Zarząd:

 • Marta Biniek - przewodniczący
 • Elżbieta Ejsbrejner-Górska - vice przewodnicząca
 • Szymon Szczepocki - sekretarz
 • Tadeusz Adamus - skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Wioletta Gawrońska
 • Marek Marusik
 • Alicja Szymaniak

Założyciele Stowarzyszenia

 • Agnieszka Blomberg
 • Przemysław Krężel
 • Małgorzata Pluto – Kowalska

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata