MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Projekty

Ochrona i Promocja Zdrowia

Projekty realizowane w ramach działań Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej

I. Zadanie Publiczne
Poradnictwo specjalistyczne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin

Tytuł projektu
„Działania informacyjno-edukacyjne dla użytkowników substancji psychoaktywnych nie objętych żadną pomocą instytucjonalną i ich rodzin.”

Założeniem projektu jest zapewnienie dostępu do informacji i edukacji w zakresie zmniejszenia ryzyka uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji, podejmowania zachowań ryzykownych dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy.

projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi

 II. Zadanie Publiczne
Działania wspierające dla rodzin osób używających substancji psychoaktywnych

Tytuł projektu
„Wsparcie dla rodzin w których występuje problem używania narkotyków i HIV/AIDS.”

Założeniem projektu jest wzmacnianie umiejętności rodzin i bliskich w zakresie radzenia sobie z problemem występowania narkotyków i HIV/AIDS w rodzinie.

projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi

 III. Zadanie Publiczne
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

Tytuł projektu
„Działania Środowiskowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym w środowisku okazjonalnych użytkowników narkotyków i osób zagrożonych ich używaniem.”

Założeniem projektu jest redukcja ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób świadczących usługi seksualne, okazjonalnych użytkowników narkotyków, nie korzystających z programów profilaktyczno-leczniczych, w miejscach przebywania i spotkań odbiorców projektu.

projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

 IV. Zadanie Publiczne
Ochrona i Promocja Zdrowia

Tytuł projektu
„Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”

 Założeniem projektu są działania służące zwiększeniu wiedzy i kompetencji przyszłej kadry pedagogicznej jak i psychologicznej, studentów kierunków pedagogicznych i psychologii jak i absolwentów tych kierunków w naszym regionie pod kątem podejmowania działań skierowanych do młodzieży w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS w województwie łódzkim.

projekt dofinansowany jest ze środków Wojewody Łódzkiego

 V. Zadanie Publiczne
Edukacja w obszarze zakażeń HIV, oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób ze środowisk najczęściej podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV

Tytuł projektu
„Redukcja ryzyka transmisji HIV w środowisku osób świadczących usługi seksualne na ulicy”

Założeniem projektu jest zapobieganie oraz zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenianiu się HIV wśród osób ze środowisk najczęściej podejmujących ryzykowne zachowania seksualne nie korzystających z programów profilaktyczno-leczniczych, w miejscach ich spotkań. Działania te ukierunkowane będą na ograniczenie zagrożeń zdrowotnych promocję postaw prozdrowotnych, motywowanie do zmiany zachowań i odpowiedzialnego stylu życia.

projekt realizowany jest w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci i finansowany przez firmę Gilead

 VI. Zadanie Publiczne
Ochrona i Promocja Zdrowia

Tytuł projektu
„Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”

Założeniem projektu są działania służące zwiększeniu wiedzy i kompetencji przyszłej kadry pedagogicznej jak i psychologicznej, studentów kierunków pedagogicznych i psychologii jak  i absolwentów tych kierunków w naszym regionie pod kątem podejmowania działań skierowanych do młodzieży w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS w województwie łódzkim.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewody Łódzkiego

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata