MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Projekty

Projekty archiwalne

2015

"Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych podejmowanych na terenie gimnazjów"

projekt był dofinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
w okresie od 1.09.2015 do 18.12.2015 r.

W ramach projketu realizowane były zajęcia psychologiczno-edukacyjne promujące zdrowy styl życia psychicznego na terenie gimnazjów łodzkich

2014

Projekt ONi (Osoby Niepełnosprawne inspirują)

projekt realizowany był od dnia 01 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Działania podjęte w projekcie dotyczyły pobudzania potencjału osób z niepełnosprawnością oraz wyposażenia ich w niezbędne kompetencje do samodzielnego prowadzenia warsztatów w środowisku lokalnym w tematyce: twórczego rozwoju z elementami arteterapii i zdrowego odżywiania – dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz podstaw informatyki – dla seniorów. Celem głównym projektu był wzrost poczucia sprawczości wśród osób niepełnosprawnych i w odniesieniu do osób uczestniczących - zostałw pełni osiągnięty. Poprzez działalność na rzecz mieszkańców swojej dzielnicy Uczestnicy i Uczestniczki mieli okazję do ćwiczenia i wyrabiania samodzielności, nawiązania nowych relacji i poznania nowych sposobów na poczucie spełnienia. Projekt składał się z dwóch modułów, z których jeden dotyczył wspólnych dla 18 uczestników i uczestniczek działań, wzmacniających motywację i sprawność psychofizyczną, drugi zaś warsztatów specjalizujących formy działań w środowisku lokalnym. W drugiej części projektu osoby uczestniczące – aktywizowane w ramach projektu i aktywizujące jednocześnie członków środowiska lokalnego, pracowały w podziale na 3 grupy tematyczne: Warsztaty twórczego rozwoju z elementami arteterapii, Zasady racjonalnego odżywiania, Informatyka

„Wczesna interwencja metodą Streetworking jako podstawowy element zmniejszania rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.”

projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi

Założeniem projektu jest zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób świadczących usługi seksualne,, nie korzystających z programów profilaktyczno- leczniczych, w miejscach przebywania  i spotkań odbiorców projektu.

„Działania informacyjno edukacyjne dla użytkowników substancji psychoaktywnych nie objętych żadną pomocą instytucjonalną i ich rodzin.”

projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi

Założeniem projektu jest zapewnienie dostępu do informacji i edukacji w zakresie zmniejszenia ryzyka uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji, podejmowania zachowań ryzykownych dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy.

„Wsparcie dla rodzin w których występuje problem używania narkotyków i HIV/AIDS.”

Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi

Założeniem projektu jest wzmacnianie umiejętności rodzin i bliskich w zakresie radzenia sobie z problemem występowania narkotyków i HIV/AIDS w rodzinie.

„Zajęcia dotyczące ograniczenia ryzyka związanego z  podejmowaniem zachowań ryzykownych w kontekście HIV/AIDS”

Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi

 Podstawowym założeniem zadania, są działania służące  dotarciu do jak największej ilości uczniów szkół ponad gimnazjalnych i dostarczeniu wiadomości na temat konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.

„Działania informacyjno edukacyjne w środowisku osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.”

Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

Założeniem projektu jest redukcja ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób świadczących usługi seksualne, okazjonalnych użytkowników narkotyków, nie korzystających z programów profilaktyczno- leczniczych, w miejscach przebywania  i spotkań odbiorców projektu.

„Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewody Łódzkiego

Założeniem projektu są działania służące zwiększeniu wiedzy i kompetencji przyszłej kadry pedagogicznej jak i psychologicznej, studentów kierunków pedagogicznych i psychologii jak  i absolwentów tych kierunków w naszym regionie pod kątem podejmowania działań skierowanych do młodzieży w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS w województwie łódzkim.                

Model Działań Systemowych – MDS

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

W 2012 i 2013 r. podopieczni, pracownicy i wolontariusze naszej organizacji byli uczestnikami projektu  Model Działań Systemowych, realizowanego przez N.Z.O.Z MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Dla Dzieci i Młodzieży  ul. Tuszyńska 106 Łódź  - filia w Ozorkowie.

Łącznie, we wdrażaniu programu uczestniczyło niemal 20 osób ze Stowarzyszenia „Słyszę Serce”. Znacznie poprawiliśmy dzięki temu funkcjonowanie naszego Klubu środowiskowego KAZiK, rozszerzyliśmy ofertę wsparcia dla podopiecznych, a także wprowadziliśmy duże, pozytywne zmiany w zespole prowadzącym placówkę.

MDS to kompleksowy system wsparcia młodzieży w wieku 15-20 lat, przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu i wykluczeniu z rynku pracy. Wdrożone przez nas dzięki udziałowi w projekcie elementy to nowy sposób prowadzenia społeczności korekcyjnej, wprowadzenie osobistego asystenta / opiekuna koordynującego działania poszczególnych służb wobec dziecka i rodziny oraz objęcie oddziaływaniem jego otoczenia – wsparcie rodzin i współpraca z pracodawcami.

2013

Projekt: "jestem ważna, jestem mądra, jestem zaradna" - przedsiębiorczość społeczna alternatywą dla kobiet.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Projekt, który roboczo nazywamy „kobiecy” rodził się w naszych głowach od dawna. Prowadziliśmy już grupy wsparcia dla kobiet, zajęcia o seksualności i grupę socjoterapeutyczną dla dziewcząt, warsztaty gender i treningi przedsiębiorczości.

Każdy z nas – realizatorów uprawiał swój mały ogródek w „Słyszę Serce” i każdemu gdzieś tam w tle przewinęło się kilka jednakowych trudności. Trudności, z którymi współczesne kobiety nie zawsze sobie radzą, czyli dążenie do niezależności psychicznej i materialnej.

Realizując różnorodne działania na rzecz kobiet, zdiagnozowaliśmy pewną grupę problemów, dotyczącą poruszania się na rynku pracy naszych podopiecznych oraz ich stosunku do pieniędzy. Do głównych z nich możemy zaliczyć:

  • niska motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej i finansowej,
  • problemy z utrzymaniem stałej pracy,
  • znikoma znajomość swoich praw i prawa pracy,
  • trudności w poszukiwaniu źródeł pracy,
  • niskie kwalifikacje,
  • niewielka wiedza na temat różnorodnych form zatrudnienia,
  • problemy związane z wykorzystywaniem przez pracodawcę.

Projekt „jestem ważna, jestem mądra, jestem zaradna” skonstruowany jest z pięciu uzupełniających się wzajemnie modułów, z których każdy dotyczy innej sfery. Innowacyjnie łączy sferę psychospołeczną z kształtowaniem przedsiębiorczych postaw życiowych i edukacją ekonomiczną oraz aktywizację zawodową ze wsparciem w radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego.

2009

PATCHWORK – rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych  i kulturowych wśród młodzieży, poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych

Projekt finansowany ze środków Wydziału Edukacji UMŁ
W okresie od 20 lipca 2009 r. do 28 grudnia 2009 r.

Celem nadrzędnym projektu było zaszczepienie u uczestników postawy akceptacji i poszanowania odmienności, a co za tym idzie rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych.

Człowiek tolerancyjny to taki, który szanuje odmienne przekonania, wierzenia, upodobania, preferencje, zwyczaje. To ktoś pozbawiony uprzedzeń, także względem odmiennego u innych wyglądu zewnętrznego  i sposobu bycia. Brak tolerancji zaostrza konflikty społeczne, antagonizuje członków grupy społecznej. Nietolerancja może prowadzić do zdarzeń wymykających się spod kontroli i przynoszących tragiczne skutki. W odniesieniu do dzieci i młodzieży, nietolerancja nasila zachowania aspołeczne i prowadzi do zaostrzenia konfliktów, wzrostu poziomu agresji. Nietolerancja dla "odmienności" kolegi, koleżanki np.,  z powodu wyglądu, niepełnosprawności, odmiennego stylu ubierania, może prowadzić do sprowadzenia "odmiennej osoby" do pozycji "kozła ofiarnego".

Projekt był skierowany do młodzieży pochodzącej ze środowisk marginalizowanych -  w większości ich domów nie ma podstawowych wzorców moralno – etycznych ani szeroko rozumianej tolerancji. Dzieci – bezpośredni odbiorcy projektu – same doświadczają traktowania w sposób poniżający, są dyskryminowane i naznaczane z powodu swojej niepełnosprawności, zaniedbanego wyglądu, aspołecznych zachowań lub braku umiejętności znalezienia się w codziennych sytuacjach. Czują się odrzucone. Mimo to, wobec innych osób, one same postępują w sposób dyskryminujący nie uświadamiając sobie, że wobec innych zachowują się tak, jak inni ludzie wobec nich.

Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie, zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne i grupowe

Projekt finansowany ze środków Wydziału Edukacji UMŁ
W okresie od 16 lutego 2009 r. do 27 grudnia 2009 r.

Głównym celem projektu było zapobieganie stosowaniu przemocy, której sprawcami jest młodzież ze środowisk marginalizowanych.

Część warsztatowa projektu składała się z 13 spotkań dla każdej grupy (w sumie 26 spotkań) trwających po 5 godzin i odbywających się w weekendy. Polegała na  połączeniu elementów socjoterapeutycznych z formami wpływu właściwymi dla terapii feministycznej oraz ujęciem systemowym i metodami działań skoncentrowanych na rozwiązaniu. W trakcie warsztatów uczestniczki w bezpiecznych warunkach miały okazję skonfrontować się z destruktywnymi formami przejawiania się zinterioryzowanego przez siebie modelu kobiecości oraz podjąć próbę wymodelowania postawy, która była dla nich korzystną oraz zapewniającą prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo

2008

Pozarządowa sieć punktów informacji o usługach rynku pracy

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 01 luty 2007 r.  do 31 marca 2008 r.

Celem projektu było zwiększenie dostępu bezrobotnych do kompleksowej informacji  o usługach świadczonych na ich rzecz przez instytucje rynku pracy. Cel ten osiągnięty został poprzez budowę Sieci 25 punktów Informacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego, które pracowały z osobami bezrobotnymi i ich rodzinami. W ramach projektu organizowane były seminaria, szkolenia dla osób prowadzących punkty, promocje Punktów informacyjnych jako źródła o instytucjach i usługach rynku pracy poprzez ogłoszenia w mediach i dystrybucje ulotek i plakatów 
w woj. łódzkim.  Projekt ten zakładał rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań na rynku pracy mający na celu popularyzowanie idei aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynku pracy.

Projekt wpisał się w łódzką strategię przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości,  w części dotyczącej włączenia NGO’s w działania na rzecz rynku pracy. Projekt miał charakter pilotażowy z możliwością rozwinięcia na całe województwo w kolejnych latach.

BYŁO - NIE ZNACZY MINĘŁO

Projekt finansowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  w ramach Programu Dobre Pomysły
W okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

Projekt realizowany był przez nieformalną grupę młodzieży Angels Of Darkness – utworzoną przez starszych podopiecznych socjoterapeutycznej  Świetlicy Środowiskowej „Słyszę Dzieciaka”. Polegał na tym, że dla dzieci z dwóch zaprzyjaźnionych Świetlic, Pogotowia Opiekuńczego oraz Domu Dziecka, młodzież przeprowadziła zajęcia w formie zabawy oraz warsztatów plastyczno – teatralnych 
i fotograficznych, związanych z poznawaniem historii i kultury naszego miasta w przeciągu ostatnich 100 lat. Sami również przy tej okazji zapoznali się z historycznymi miejscami i zdarzeniami, o których nic do tej pory nie wiedzieli. Poszukiwali informacji historycznych w starych albumach, bibliotekach, Internecie;   rozmawiali z rodzicami, dziadkami i nauczycielami. Celem projektu było: zaciekawienie dzieci historią 
i kulturą Łodzi, pobudzenie ich wyobraźni, zaszczepienie tolerancji oraz chęci poznawania innych kultur. Młodzi sprawdzili się, jak wspaniale działają bez pomocy dorosłych.

Rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych - uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
W okresie od 01 czerwiec 2008 r.  do 31 grudnia 2008 r.

Miejscem realizacji zadania były dwa ośrodki sportowe w Łodzi: Impuls Ośrodek Odnowy Biologicznej s.c. oraz MOSIR Wodny Raj. Celem projektu była poprawa stanu zdrowia i kondycji osób  z dysfunkcją narządu słuchu w starszym wieku. Osoby te zgłaszały poprawę samopoczucia oraz wzrost własnej sprawności fizycznej. Adresaci projektu w miarę własnych możliwości systematycznie uczestniczyli w zajęciach sekcji sportowych.

Zajęcia rozpoczęły się od czerwca i trwały do końca grudnia. W miesiącu sierpniu zajęć nie było ze względu na sezon urlopowy. Łącznie zajęcia trwały 27 tygodni. W poniedziałki odbywały się zajęcia na siłowni, we wtorki były zajęcia aquaareobicu, w środy była gimnastyka na sali oraz w czwartki dwie grupy miały zajęcia na pływalni. Uczestnicy byli zadowoleni, że mogą wspólnie uczestniczyć w zajęciach oraz, że były osoby posługujące się językiem migowym, które pomagały w kontaktach z instruktorami.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata