Moje życie w moich rękach Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizatorzy

Trenerzy umiejętności psychospołecznych

Dorota Mlostoń

Pedagog, trener umiejętności społecznych, trener NLP. Zajmuje się coachingiem. Organizatorka i prowadząca autorski projekt szkoleniowy „Miasto kobiety”. Realizatorka szkoleń dotyczących komunikacji, negocjacji i zarządzania czasem, Współautorka Gale Metod. Współautorka projektu dotyczącego ograniczenia zjawiska dyskryminacji i wykluczenia określonych grup społecznych. Współrealizatorka projektu szkolenia pracowników służb interwencyjnych z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS. Treningi NLP, warsztaty, konsultacje indywidualne. Certyfikat NLP w zakresie Trener, Master, Praktyk.

Szymon Szczepocki

Pedagog - animator społeczno kulturalny (UŁ w Łodzi), trener psychoedukacji PTP, ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz kurs z pedagogiki leczniczej, wieloletni trener zajęć profilaktycznych, prowadzonych w szkołach dla uczniów i nauczycieli, trener Street Kids International z zakresu szkoleń ekonomicznych dla młodzieży, pracuje na stałe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr na oddziale psychiatrycznym, koordynuje autorskie projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aleksandra Budziarek

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, instruktor terapii uzależnień, mediator, terapeuta rodzinny oraz trener II stopnia treningu interpersonalnego. Zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zarówno indywidualnie jak i grupowo (warsztaty treningi, grupy wsparcia). Na co dzień pomaga swoim podopiecznym odnaleźć drugą młodość oraz satysfakcję z życia pracując w jednym z Łódzkich DPS.

Krzysztof Korczak 

Pedagog - animator społeczno kulturalny, trener  II stopnia psychoedukacji , ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogia z zakresu animacji społeczno - kulturalnej. Wieloletni trener zajęć profilaktycznych prowadzonych w szkołach począwszy od szkół podstawowych a skończywszy na liceach. Pracuje na stałe w Domu Dziecka Nr 13. W wolnych chwilach,  jak się tylko pojawią, miłośnik gry na gitarze.

Kadra zarządzająca projektem

Elżbieta Górska – Kierownik projektu

Pedagog resocjalizator, trener psychoedukacji PTP, socjoterapeuta, animator lokalny, współrealizator programu PTP pomocy dla dzieci i młodzieży prostytuującej się w Warszawie, wprowadziła i uruchomiła pierwsze w Łodzi programy streetworkerskie, organizowała i prowadziła na terenie woj. łódzkiego badania surwivalowe dla WHO, ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz profilaktyki i pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Certyfikaty: Edukatora KC ds. AIDS, Fundacji LaStrada w zakresie Prewencji Handlu Ludźmi, KBPN w zakresie Redukcji Szkód, ma doświadczenie w pracy kuratora sądowego w Wydziale Karnym w Warszawie, eksperta do oceny ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Łodzi. Utworzyła i prowadzi młodzieżową placówkę socjoterapeutyczną, koordynuje autorskie projekty na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Małgorzata Pęgowska – Asystent Kierownika ds. organizacyjnych

Pedagog i pracownik socjalny. Realizatorka wojewódzkich projektów socjalnych – m.in.: „Wygrajmy sukces – zwycięstwo zależy od nas”, „Poradnictwo specjalistyczne w obszarze socjalnym dla osób niekorzystających z oferty profilaktyczno – leczniczej, użytkowników narkotyków i prostytuujących się oraz ich rodzin”. Instruktorka umiejętności praktycznych – trening organizacji czasu wolnego – zajęcia rekreacyjne w ramach projektu „Rozwój usług i systemów wsparcia dla osób psychicznie chorych – zapobieganie nawrotom choroby”. Jako pracownik socjalny świadczyła też specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestniczka szeregu kursów i szkoleń specjalistycznych.

Magdalena Cichowicz - Graczyk – Specjalista ds. sprawozdawczości, monitoringu i rozliczeń projektu

Ukończyła studia z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej w Łodzi. Od października 2007 r. zatrudniona w MSP „Słyszę Serce” na stanowisku pracownika administracyjno – kadrowego. Główne obowiązki to min.: bieżąca obsługa administracyjna (kontakty z Urzędami, Bankami), sporządzanie projektów, decyzji oraz pism, koordynacja przepływu wszelkiej dokumentacji i informacji, prowadzenie raportów kasowych, rozliczenia należności i zobowiązań, obsługa kadrowa pracowników w oparciu o przepisy prawa pracy, sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy i umów cywilno – prawnych, tworzenie deklaracji ZUS, GUS, US, PFRON, rekrutacja pracowników. Ma kilkuletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów, realizowanych przez organizację. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zawodowych min.: Zatrudnienie i płace (Stowarzyszenie Księgowych), Kurs specjalistów personalnych i działów kadr (SEKA S.A.), Specjalista ds. Kadr i Płac (Centrum Szkoleniowe FINANSUS), Samodzielny księgowy (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne).

 
 
 
Strona internetowa projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego