Moje życie w moich rękach Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O projekcie

Projekt „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Realizacja projektu rozpoczyna się 01.01.2014 r., natomiast jego zakończenie planowane jest na dzień 31.12.2014 r.

Idea projektu:

Definicja wykluczenia społecznego przyjęta w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski:

„Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania
i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich”, czyli jest to” sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób...”

Głównym celem projektu jest wieloaspektowe, zintegrowane wsparcie skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla których jednym ze skutków wykluczenia społecznego są zmniejszone szanse na rynku pracy.

Wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego powodują, że wiele młodych osób, w szczególności słabiej wykształconych, a także z rodzin niezamożnych nie jest w stanie im sprostać, co z kolei powoduje głębsze zagrożenie marginalizacją, a brak niezależności finansowej i pełnej aktywności społeczno zawodowej wzmagają poczucie izolacji i niskiego poczucia własnej wartości.

Projekt może też w istotny sposób przyczynić się do przeciwdziałania funkcjonujących wśród pracodawców stereotypów, gdzie osoby bezrobotne, szczególnie te słabiej wykształcone są postrzegane,  jako osoby niewiarygodne, niesamodzielne, mniej wydajne, z zatrudnieniem których wiążą się zwiększone ryzyko i koszty.

Cel:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży oraz młodych osób (w wieku 15 – 30 lat) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie specjalistycznych form wsparcia psychologicznego i zawodowego, a także kursów i staży zawodowych.

Etapy:

Moduł I – rozwój potencjału psychospołecznego uczestników projektu

Osłabienie indywidualnych barier i osiągnięcie pełni potencjału psychospołecznego uczestników poprzez:

  • poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji z psychologiem
  • poradnictwo psychospołeczne w formie grupowych warsztatów, podnoszących potencjał interpersonalny uczestników

Moduł II – poradnictwo zawodowe i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Przygotowanie uczestników do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez poradnictwo zawodowe w formie konsultacji z doradcą zawodowym oraz szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, potwierdzone zaświadczeniami:

1. Projektowanie i tworzenie biżuterii – 120 h
2. Wizaż i stylizacja paznokci – kod zawodu 514108; 120 h
3. Opiekun osób starszych - kod zawodu 513301; 120 h
4. PHP, bazy danych i Javascriptu /HTML5 - kod zawodu 213202; 120 h
5. Operator koparko-ładowarki - kod zawodu 833202; 176 h
6. Monter instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych - kod zawodu 713603; 150 h

Moduł III – pierwsze kroki na rynku pracy

24 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w projekcie oraz pozytywną opinię prowadzących szkolenia, doradcy zawodowego i psychologa, odbędzie staże zawodowe zgodnie z zakresem ww. szkoleń. Stażyści poznają rzeczywiste środowisko pracy i wykorzystają nabyte kwalifikacje w praktyce.

Dla kogo:

Grupa docelowa projektu to 48 osób niezatrudnionych (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku 15 – 30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 16 osób z otoczenia uczestników.

 
 
 
Strona internetowa projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego