MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy "KAZiK"

Informacje

Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy K A Z i K jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Więcej informacji znajdziesz tu:

Jest to placówka opiekuńczo – specjalistyczna typu dziennego, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Główną metodą pracy w realizacji działań opiekuńczo wychowawczych (rozwiązywania trudności, korygowania urazów rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych) jest socjoterapia. Wszystkie działania są bezpłatne. Ze stałych zajęć, realizowanych z młodzieżą, szczególną rangę maja warsztaty psychoedukacyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości i rozwijające umiejętności radzenia sobie w określonych sytuacjach oraz systematyczne spotkania społeczności korekcyjnej.  Placówka działa  przez 5 roboczych dni w tygodniu w godz. 15.00 - 20.00.

Nasza placówka to nie tylko pozaszkolna świetliczka – jej program merytoryczny łączy kilka aspektów pracy ze specyficznym podejściem do podopiecznych. Stworzenie sprzyjającego otoczenia dającego oparcie i pomoc, praca z rodziną uruchamiająca jej potencjał i wreszcie obszar związany z rozwijaniem kompetencji osobistych młodej osoby to zadania tworzonego przez nas systemu wsparcia. Stajemy się osobami współuczestniczącymi w procesie wychowania naszych podopiecznych, mając niekiedy większy wpływ, niż rodzice na ich rozwój i losy życiowe.

Pierwotnie była to placówka integracyjna, dla dzieci niepełnosprawnych, później świetlica środowiskowa dla młodszych podopiecznych, a od kilku lat jest jednym z niewielu w Łodzi otwartym klubem środowiskowym, przeznaczonym dla młodzieży w okresie dorastania. 

W ciągu ostatnich kilku lat, zrealizowaliśmy w zakresie wspierania młodzieży ze środowisk defaworyzowanych wiele rozbudowanych programów i pojedynczych projektów. Do najważniejszych zaliczamy:

  • Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją (we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Kształtowanie postaw tolerancji, jako metoda zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” program 3 letni (we współpracy z MPiPS oraz Fundacją im. St. Batorego)
  • Cykl szkoleń z profilaktyki uzależnień - program 3 letni (we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ)
  • Profilaktyka przemocy w rodzinie" - 4 letni program (we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ)
  • Program edukacji przedsiębiorczości dla młodzieży – realizowany przez 4 lata (we współpracy z MPiPS - PO FIO oraz Street Kids International i Fundacją dla Polski)
  • Program szkoleniowy dla liderów młodzieżowych (we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ i Warszawskim Centrum Wolontariatu)
  • Dożywianie w ramach programu Pajacyk – przez 3 lata (we współpracy z Polska Akcją Humanitarną)

Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery

Jest to odpowiedź na potrzeby dorastających wychowanków, którzy myślą już o tym, jak zarobić pieniądze na swoje utrzymanie, ale mają świadomość, że trudno jest im będzie znaleźć i utrzymać stałą pracę. Współpracujemy w tym zakresie stale z międzynarodową organizacją Street Kids International, dzięki której realizujemy programy edukacji przedsiębiorczości dla dzieci ulicy „Street Business Tolkit”, a nasi starsi podopieczni i absolwenci otrzymali już czterokrotnie indywidualne stypendia na kursy zawodowe i uruchomienie własnej działalności zarobkowej.

KAZiK nie jest miejscem – jest ludźmi, którzy go tworzą. Jest zjawiskiem, w którym spotykają się młodzi ludzie, żeby zabić nudę, czy zwyczajnie ze sobą pobyć.  Ludzie, którzy szanują swoje poglądy i to, w jaki sposób żyją. Celem Klubu jest wzajemna pomoc, wsparcie i rozmowa. Wspólnie razem wyjeżdżają, co daje im możliwość poznawania nie tylko nowych miejsc, ale i siebie nawzajem. W swoich relacjach pokazują całemu światu, że nie trzeba skończyć wyższej uczelni, pracować w najlepszych firmach, czy zarabiać dużo pieniędzy, żeby czuć się wartościowym człowiekiem i zyskać szacunek oraz akceptację innych. Uczą się tego, że każdy ma prawo do własnego zdania, pod warunkiem, iż nie rani to uczuć drugiego człowieka. Każdy z nich jest inny. Ale INNY nie znaczy gorszy! Część pracuje, część studiuje, a część mimo poważnego wieku, nie ukończyła szkoły podstawowej; niektórzy mają już swoją własną rodzinę, a niektórzy właśnie ją utracili… Tutaj problemy okazują się nie takie straszne, jak się pierwotnie wydają i nikt nie musi udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jest.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata