MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Adam's Family

Kadra

Tadeusz Adamus

Streetworker, partyworker, edukator  wiedzy o HIV/AIDS. Konsultant ds. HIV/AIDS Certyfikowany. Certyfikowany Konsultant ds. rozwiązywania problemów HIV/AIDS Krajowego Centrum ds., AIDS. Zajmuje się ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilktyki HIV/AIDS. Warsztaty, szkolenia, konsultacje indywidualne, anonimowe poradnictwo.

Maciej Samulski 

pedagog, resocjalizator, profilaktyk społeczny, współrealizator projektu redukcji szkód, ukończył specjalistyczne szkolenia w zakresie sposobów i technik przeciwdziałania agresji oraz konstruktywnego wspierania w rozwiązywaniu konfliktów.

Dorota Mlostoń 

Doradca PKD w zakresie poradnictwa okołotestowego dotyczącego HIV/AIDS, pedagog, trener NLP. Zajmuje się coachingiem. Szkolenia w zakresie komunikacji, negocjacji i zarządzania. Treningi NLP, warsztaty, konsultacje indywidualne, doradztwo

Joanna Żurawska Annykiel

terapeutka, instruktor terapii uzależnień, edukator podstawowej wiedzy o HIV/AIDS. Zajmuje się prowadzeniem terapii grupowej i indywidualnej. Realizatorka zajęć i warsztatów dotyczących uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych.

Magdalena Libiszewska 

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień; Psychoterapeuta ds. uzależnień. Certyfikat Ł.S.P. ukończenia Studium Psychoprofilaktyki Uzależnień w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej. Konsultant ds. uzależnień.

Aleksandra Komorowska

specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat nr 884. Od 13. lat pracuje z osobami uzależnionymi, od substancji psychoaktywnych, obecnie od alkoholu. Zajmuje się prowadzeniem terapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia. Konsultant ds. uzależnień.

Wioletta Cedrowska Adamus 

Magister pielęgniarstwa. Edukator wiedzy o HIV/AIDS. Realizatorka programu edukacyjnego dla średniego personelu medycznego dotyczącego wiedzy o HIV/AIDS. Doradztwo w zakresie profilaktyki  poekspozycyjnej.

Izabela Cichocka 

psychoterapeuta, psycholog, praktyk integracji oddechem. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. W terapii stosuje metody i techniki: praca z ciałem, hipnoza, mindfullness oraz integracja oddechem.

Emilia Fenger 

Doradca PKD w zakresie poradnictwa okołotestowego dotyczącego HIV/AIDS, absolwentka Uniwersytetu Kieleckiego, magister pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień, specjalista terapii uzależnień. Poradnictwo, szkolenia, konsultacje indywidualne.

Aneta Bąk

Doradca PKD w zakresie poradnictwa okołotestowego dotyczącego HIV/AIDS, streetworker, pedagog resocjalizacji, posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w pracy z trudną młodzieżą. Poradnictwo, szkolenia, konsultacje indywidualne.

Łukasz Tucki

Doradca PKD w zakresie poradnictwa okołotestowego dotyczącego HIV/AIDS, diagnosta laboratoryjny, biolog – Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Elżbieta Górska

pedagog resocjalizator, trener psychoedukacji PTP, socjoterapeuta, animator lokalny, współrealizator programu PTP pomocy dla dzieci i młodzieży prostytuującej się w Warszawie, wprowadziła i uruchomiła pierwsze w Łodzi programy streetworkerskie, organizowała i prowadziła na terenie woj. łódzkiego badania surwivalowe dla WHO, ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz profilaktyki i pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Certyfikaty: Edukatora KC ds. AIDS, Fundacji LaStrada w zakresie Prewencji Handlu Ludźmi, KBPN w zakresie Redukcji Szkód, ma doświadczenie w pracy kuratora sądowego w Wydziale Karnym w Warszawie, eksperta do oceny ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Łodzi. Utworzyła i prowadzi młodzieżową placówkę socjoterapeutyczną, koordynuje autorskie projekty na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Szymon Szczepocki

pedagog - animator społeczno kulturalny (UŁ w Łodzi), trener psychoedukacji PTP, ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz kurs z pedagogiki leczniczej, wieloletni trener zajęć profilaktycznych, prowadzonych w szkołach dla uczniów i nauczycieli, trener Street Kids International z zakresu szkoleń ekonomicznych dla młodzieży, pracuje na stałe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr na oddziale psychiatrycznym, koordynuje autorskie projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata