SAMODZIELNI i ODWAŻNI. RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ.

Strona główna / Projekty / SAMODZIELNI i ODWAŻNI. RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ.
SAMODZIELNI i ODWAŻNI. RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ.

SAMODZIELNI i ODWAŻNI. RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne; Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodych osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej przygotowujących do usamodzielnienia się.

Projekt dedykowany jest osobom przebywającym w pieczy zastępczej lub opuszczającym pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty kompetencji psychospołecznych, warsztaty umiejętności praktycznych, wsparcie edukacyjne, wsparcie doradcze i szkoleniowe, wsparcie w postaci asystenta usamodzielnienia.

Dofinansowanie projektu z UE:  522 767,18 zł

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” w Łodzi 91- 473, ul. Skarbowa 28, tel.: 42 616 09 69.

Działania merytoryczne realizowane są w Łodzi 91- 465, ul. Wspólna 6 w siedzibie Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego KAZiK.

 

Kontakt:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
tel. 42 616 09 69
mail: poczta@slyszeserce.org.pl
www.slyszeserce.org.pl

 

Rozmiar czcionki
Kontrast