MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Menu "Start"

Aktualności

18 stycznia 2018

SZKOŁA TEATRALNA 2017 – projekt dofinansowany przez MKiDN

Od stycznia 2017 r. uczestnicy naszej placówki biorą udział w projekcie Szkoła Teatralna 2017 realizowanym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko…” dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczą w szkoleniach i warsztatach teatralnych oraz spektaklach pokazowych. Cel projektu to tworzenie i realizacja programu pierwszej w Polsce Szkoły Teatralnej dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.

Logo Narodowe Centrum Kultury i MKiDN

08 grudnia 2017

Konsultacje lokalne

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”

pragną zaprosić OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I OSOBY Z ICH OTOCZENIA do udziału w konsultacjach lokalnych w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”

Konsultacje odbędą się 13 grudnia 2017 roku w godzinach 12.00-15.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49.

Szczegóły w załączniku w formacie pdf: Zaproszenie na konsultacje dla ON Łódź

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”

pragną zaprosić PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH REPREZENTUJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DZIAŁAJĄCYCH NA ICH RZECZ oraz CZŁONKÓW SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB CZŁONKÓW RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCYCH PRZY INSTYTUCJI, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I OSOBY Z ICH OTOCZENIA

do udziału w konsultacjach lokalnych w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”

Konsultacje odbędą się 13 grudnia 2017 roku w godzinach 9.00-12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49

Szczegóły w załącznikach w formacie pdf:

Zaproszenie na konsultacje dla NGO

List polecający - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

24 listopada 2017

Szkolenie z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" zaprasza na szkolenie z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS "Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS".

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pedagogów, studentów i absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji i innych osób zainteresowanych które  chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Zakres szkolenia:

 • Podstawowa wiedza o HIV/AIDS w aspekcie medycznym, społecznym i etycznym
 • Zagrożenia związane z ryzykownymi zachowaniami
 • Założenia i praktyka redukcji szkód
 • Psychologiczne i społeczne aspekty zakażenia HIV
 • Szacowanie ryzyka i sposoby zapobiegania zakażeniu HIV
 • Kształtowanie postaw społecznych wobec HIV/AIDS
 • Podstawowe informacje o zasadach przekazywania wiedzy dotyczącej HIV/AIDS

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin - 9 grudnia 2017 (sobota) w godz. 10-17
Miejsce – Łódż,  ul Skarbowa 28 (Bałuty)
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną do dnia 7.12.2017 na adres:
email - serce@slyszeserce.org.pl
informacje - 694 532 202 lub 506 239 314

Serdecznie zapraszamy.

14 listopada 2017

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

W ramach tygodnia testowania Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny czynny będzie dodatkowo w dn. 29-30 listopada i 1 grudnia w godz. 15.00-18.00.   Zapraszamy do bezpłatnego i anonimowego testowania.

Adres Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego z mapką dojazdu i inne szczegółowe informacje pod adresem: http://slyszeserce.org.pl/serce_punkt.php

10 listopada 2017

Szkolenie z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" zaprasza na szkolenie z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS "Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS".

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pedagogów, studentów i absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji i innych osób zainteresowanych które  chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Zakres szkolenia:

 • Podstawowa wiedza o HIV/AIDS w aspekcie medycznym, społecznym i etycznym
 • Zagrożenia związane z ryzykownymi zachowaniami
 • Założenia i praktyka redukcji szkód
 • Psychologiczne i społeczne aspekty zakażenia HIV
 • Szacowanie ryzyka i sposoby zapobiegania zakażeniu HIV
 • Kształtowanie postaw społecznych wobec HIV/AIDS
 • Podstawowe informacje o zasadach przekazywania wiedzy dotyczącej HIV/AIDS

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin - 25 listopada 2017 (sobota) lub 26 listopada 2017 (niedziela) w godz. 10-17
Miejsce – Łódż,  ul Skarbowa 28 (Bałuty)
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną do dnia 23.11.2017 na adres:
email - serce@slyszeserce.org.pl
informacje - 694 532 202 lub 506 239 314

Serdecznie zapraszamy.

13 października 2017

Szkolenie z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" zaprasza na szkolenie z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS "Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS".

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pedagogów, studentów i absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji i innych osób zainteresowanych które  chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Zakres szkolenia:

 • Podstawowa wiedza o HIV/AIDS w aspekcie medycznym, społecznym i etycznym
 • Zagrożenia związane z ryzykownymi zachowaniami
 • Założenia i praktyka redukcji szkód
 • Psychologiczne i społeczne aspekty zakażenia HIV
 • Szacowanie ryzyka i sposoby zapobiegania zakażeniu HIV
 • Kształtowanie postaw społecznych wobec HIV/AIDS
 • Podstawowe informacje o zasadach przekazywania wiedzy dotyczącej HIV/AIDS

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin - 28 października 2017 (sobota) w godz. 10-17
Miejsce – Łódż,  ul Skarbowa 28 (Bałuty)
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną do dnia 26.10.2017 na adres:
email - serce@slyszeserce.org.pl
informacje - 694 532 202 lub 506 239 314

Serdecznie zapraszamy.

15 września 2017

Zapytanie ofertowe

link do strony Wyciągamy dzieci z bramy

Zapytanie ofertowe
w ramach stosowania trybu rozeznanie rynku z dnia 15 września 2017 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci tłumaczenia z i na język migowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Projekt realizowany jest od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"
91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28
NIP 727-11-83-890 REGON 470743180
Tel./Fax.: 42 616 09 69
e-mail: projekt@slyszeserce.org.pl
www.slyszeserce.org.pl
KRS 0000065400

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są tłumaczenia z i na język migowy podczas konsultacji lokalnych (15 spotkań * 4 h) w okresie 16 październik – 30 listopad 2017 r. w ramach projektu pn. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”.

1) Kod CPV:

79540000‐1 ‐ Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

Dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą możliwe jest w przypadku gdy potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie realizacji Projektu
nr POWR.02.06.00-00-0031/16-00 lub treści innych dokumentów projektowych (w tym ustaw, rozporządzeń, Wytycznych).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w uzasadnionych przypadkach treści i warunków określonych w niniejszym zapytaniu, jak również unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:

 1. postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 2. nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą
 3. wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią dalsze prowadzenie postępowania nieuzasadnionym.

W razie unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcom kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

2) Przedmiot zamówienia.

Tłumaczenia z i na język migowy

3) Wymagania dotyczące Wykonawcy przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w charakterze tłumacza języka migowego  – 1 os., umowa cywilnoprawna, maksimum 15 spotkań * 4 h w okresie 16 październik – 30 listopad 2017 r.

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka migowego (polski język migowy) potwierdzona referencjami, zaświadczeniami,
 • min. 5 letnie doświadczenie w tłumaczeniu z i na język migowy,
 • Gotowość do wyjazdów – praca w terenie,
 • Dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Wysokie kompetencje interpersonalne,
 • Znajomość kodeksu etyki tłumacza,
 • Znajomość środowiska osób głuchych,
 • Znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług w charakterze tłumacza języka migowego  w okresie 16 październik – 30 listopad 2017 r. wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zlecającego na 1 dzień przed zdarzeniem tłumaczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany początkowej daty świadczenia usługi w przypadku, gdy rozstrzygnięcie niniejszego postępowania i podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi później niż do dnia 16.10.2017 r.

Końcowa data realizacji usługi może ulec zmianie w razie zmiany okresu realizacji Projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować przedmiotu zamówienia.

Wykonawcom z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. Uprawnienie Zamawiającego będzie mogło być zrealizowane w oparciu o zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy w terminach i na warunkach wskazanych w umowie, przy czym Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. Stronom umowy przysługiwać będzie prawo wprowadzenia do umowy dodatkowych postanowień lub zmiany postanowień umowy, w szczególności w przypadku, gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych dokumentów projektowych. Jakiekolwiek zmiany umowy będą mogły być dokonane tylko za pisemną zgodą stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

województwo łódzkie

Zamawiający zapewnia transport do i z miejsca odbywania się konsultacji lokalnych.

Zamawiający nie zwraca kosztów podróży poniesionych w związku z realizacją zamówienia ani innych kosztów dodatkowych, jeśli wystąpią.

V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający oferowaną cenę jednostkową brutto za godzinę świadczenia usługi, podaną w złotych polskich (PLN). Oferowana cena powinna uwzględniać koszt ZUS Zamawiającego.
 2. Życiorys zawodowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. II.3) niniejszego zapytania ofertowego w zakresie posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz posiadanie przez Wykonawcę prawa wykonywania zawodu (jeśli dotyczy) (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.
 7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty, czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania oraz czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wskazane w pkt. II.3) zapytania ofertowego,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (w tym prawo do wykonywania zawodu), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawców w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, przy uwzględnieniu realizacji przedmiotowego zamówienia, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W przypadku zaangażowania Kandydata w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Kandydata i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Kandydat musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Pracownik będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  Ocena spełniania przez Wykonawcy w/w warunków, nastąpi na podstawie oświadczeń Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę, którego dotyczy jedna z w/w okoliczności, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem. Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryteriami wyboru będą:
  • Cena
  • Doświadczenie w tłumaczeniu języka migowego
  • Dostępność- elastyczność terminów
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania lub negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.
 4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do podpisania umowy w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo odstąpienia przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego.
 5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 7. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
 8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.
 11. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.
 12. Ocena ofert ma charakter niejawny.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 3. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 4. Kopie dokumentów powinny być przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Dokumenty, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów (stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego), należy sporządzić wg załączonych wzorów do zapytania ofertowego z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.
 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną (za wyjątkiem życiorysu zawodowego, który musi zostać podpisany przez Wykonawcę). W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, wówczas oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo.
 7. Zgłoszenia niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, ROZPATRZENIE OFERT:

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć:

 1. osobiście pod adresem:
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce",
  ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2017 r. do godz. 16.00
 2. przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu)
 3. przesłać drogą elektroniczną na adres:
  projekt@slyszeserce.org.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 10.10.2017 r. do godz. 16.00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
 2. Imię, nazwisko i adres Wykonawcy
 3. Adnotacja „Oferta Tłumacz języka migowego”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Lista załączników:

 1. ikonka Adobe Reader Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 2. ikonka Adobe Reader Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 3. ikonka Adobe Reader Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 4. ikonka Adobe Reader Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

10 kwietnia 2017

Ruszyła strona projektu

Od dzisiaj ruszyła strona www projektu "Wyciągamy dzieci z bramy". Można ją znaleźć pod adresem http://www.streetworkinglodz.pl lub przejść do niej z menu PROJEKTY naszego serwisu.

link do strony Wyciągamy dzieci z bramy

31 marca 2017

PRZEKAŻ NAM 1 %

Nasz numer KRS: 0000065400
"Wypełnij darmowy program PIT-on line"

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016

31 marca 2017

Sobota ze specjalistami

„Czwórka na niebiesko”
logo szkola.jpg
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, ul. Niciarniana 2a
serdecznie zaprasza na:
„Sobotę ze specjalistami”,
która odbędzie się w siedzibie placówki w dniu 1 kwietnia 2017r.,w godzinach: 10-13.

Jeśli niepokoi Państwa rozwój Waszego dziecka:
-zapraszamy na konsultacje-
czekają na Was specjaliści:
pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant ruchowy oraz psycholog.

Tego dnia odbędzie się również spotkanie
Koła Rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Zapraszamy również na bezpłatne warsztaty
pt. Jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci?”,
które poprowadzi p. Szymon Szczepocki.

W czasie trwania konsultacji i warsztatów przewidzieliśmy atrakcje dla Państwa dzieci w postaci zajęć plastycznych i ruchowych.

31 marca 2017

Poszukiwany pracownik - ds. monitoringu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce” poszukuje Pracownika ds. monitoringu

Wymagania minimalne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych - doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych,
 • Znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej.

Oferujemy:

 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu w okresie 03.2017 – 11.2018,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • praca w dynamicznym zespole.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami znajduje się w załączeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • aktualnego i podpisanego CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniknr 1 do niniejszego ogłoszenia);
 • kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
 • kserokopii dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe

mailowo na adres e-mail: projekt@slyszeserce.org.pl lub dostarczyć osobiście, listem poleconym/kurierem na adres: ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź.

Zastrzegamy prawo kontaktu z wybranymi osobami.

30 marca 2017

Projekt Wyciągamy dzieci z bram

10 marca 2017 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce rozpoczęło realizację Zadania Publicznego - Programu „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., skierowanego do dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny na ulicach Łodzi w pięciu rejonach/dzielnicach miasta (Bałuty, Polesie, Śródmieście, Widzew, Górna. W pierwszym miesiącu działań streetworkerzy, socjoterapeuci i psychologowie przeprowadzają rozeznanie terenu miasta pod kątem potrzeb dzieci, obserwują, nawiązują kontakty partnerskie z instytucjami i organizacjami wspierającymi oraz szlifują umiejętności pracy środowiskowej. W pierwszym tygodniu kwietnia 2017 r. ruszy strona Programu.

Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram

25 marca 2017

Monitoring działań jednostek pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”.

Celem wskazanego wyżej projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu, obejmującym między innymi następujące obszary:

 • programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;
 • sposoby udostępniania urzędowych informacji;
 • dostępność architektoniczna i komunikacyjna urzędu oraz jego wyposażenie;
 • realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
 • przygotowanie pracowników urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
 • dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzenia kompleksowych działań monitoringowych wypracowane zostaną zindywidualizowane rekomendacje, uwzględniające specyfikę danego podmiotu, dotyczące między innymi: dostępności budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 971 552,87 zł

Kontakt:

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź
tel. 605 420 320, 42 632 27 20, fax 42 631 11 14
mail: monitoring@newtechlodz.com 
www.newtechlodz.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
tel./fax 42 616 09 69
projekt@slyszeserce.org.pl
www.slyszeserce.org.pl

9 marca 2017

Wspieraj nas z FaniMani.pl

Z pewnością wielu z Was robi zakupy przez Internet.

Pamiętajcie, że robiąc zakupy online możecie zupełnie za darmo wesprzeć nasze Stowarzyszenie!

To bardzo proste!

 • Wchodzisz na stronę Fanimani.pl
 • Wybierasz naszą organizację Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” → Przechodzisz do wybranego sklepu (800 sklepów do wyboru)

 Przyjemnych i udanych zakupów

faniMani.pl

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata